ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔๔ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) /สตรี
KPI 1. อัตรามารดาตาย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
FusionGadgets
รวมทุกสถานบริการ
FusionGadgets
โรงพยาบาลนาหมื่น
FusionGadgets
รพ.สต.บ้านหลักหมื่น
FusionGadgets
รพ.สต.นาทะนุง
FusionGadgets
รพ.สต.ปิงหลวง
FusionGadgets
รพ.สต.เมืองลี
FusionGadgets
สสช.น้ำเลา
ข้อมูล ณ วันที่28/02/2564 02:26:41
แก้ไข